AMEV/ a.s.r.
AMEV is toonaangevend als verzekeringsmaatschappij op de Nederlandse markt, onderdeel van de Fortis ASR Verzekeringsgroep. Daarmee de tweede intermediairverzekeraar van Nederland. AMEV en Fortis ASR maken deel uit van Fortis. Een internationale financiële dienstverlener op het terrein van verzekeren, bankieren en beleggen.
AMEV is van alle markten thuis. Ze hebben het traditionele verzekeringspakket de afgelopen jaren in hoog tempo uitgebreid. Mede dankzij de samenwerking binnen Fortis en Fortis ASR. Niet alleen voor verzekeringen maar ook gespecialiseerde en vernieuwende bancaire- en beleggingsproducten behoren tot het assortiment.
AMEV kiest voor het intermediair. Dat houdt in dat ze de producten via onafhankelijke assurantieadviseurs aanbieden.
AMEV is één van de grootste verzekeraars in Nederland en maakt deel uit van Fortis ASR. Ze voeren een breed assortiment aan financiële producten voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Werken bij AMEV betekent werken in een snel veranderende en boeiende omgeving. Bovendien heeft AMEV een ongedwongen en informele bedrijfscultuur.
Een aantal voorbeelden om een idee te krijgen van de werkzaamheden. (periode 1997 - 2006).

 Onderwerp

Actuariële ondersteuning

 Doelstelling Ondersteuning van de directie op het gebied van:
- betrokken bij actuarieel technische analyses op het gebied van
- winst naar bronnen; surplus in voorzieningen; vereiste solvabiliteit;
- onderzoek naar technische grondslagen
- uitvoeren van actuariële projecties ten behoeve van Embedded Value,
- Profittesting, Meerjarenplannen en Budgettering & Prognoses,
- de Toereikendheidstoets en ALM
- aanleveren van periodieke rapportages naar aanleiding van maand, kwartaal en jaarwerk
- ondersteuning en advisering inzake alle actuariële risico's en ontwikkelingen.
- participeren in de ontwikkeling van de producten.
- ontwikkelen en onderhouden van tools voor actuariële analyses.
- opstellen van actuariële rapportages en analyses.
- namens het actuariaat deelnemen aan interne werkgroepen
- namens de business unit deelnemen aan externe werkgroepen.
 Kennisgebied technische analyses, Embedded value, ALM, begroting, rapportagetechniek

 Onderwerp

Product Conversies

 Doelstelling Het overhevelen van producten (DIL, Spaarhypotheken) naar een andere portefeuille teneinde het aantal backoffices terug te dringen en de beheerskosten omlaag te brengen. In het kader van de product portefeuille overdracht diende een conversie plaats te vinden. In nauw overleg werd een substantiële en constructieve bijdrage aan deze, vanwege het bestaan van meerdere regelingen, complexe conversie geleverd. Het feitelijke werk was verdeeld in een reconstructie van een ultimo stand en de daadwerkelijke conversie naar de nieuwe regeling.
 Kennisgebied Productkennis, backoffice systemen, conversie

 Onderwerp

Productontwikkeling

 Doelstelling Ontwikkelen van diverse nieuwe producten of aanpassen van oude.
bijvoorbeeld:
"een hybride hypotheek waarbij er een uitwisseling plaats vindt tussen de verrekening van poliskosten en hypotheekrente."

Of bijvoorbeeld:
"bepalen van een andere provisiestructuur"

Of:
"Het optimaliseren van de winstgevende omzet binnen Spaarhypotheken door een concurrerend product te ontwikkelen wat voldoet aan de rendementseis van Fortis ASR."
 Kennisgebied Productkennis, marktverkenning, productanalyse

 Onderwerp

Activity Based Costing methode.

 Doelstelling Het maken van een model waarmee een kostentabel voor Prophet/ Embedded Value gemaakt kan worden. In de kostentabel staan de kosten per polis voor de diverse producten en de nieuwe investeringskosten. Voor de berekeningen van de winstgevendheid van een product (met de Prophet, Embedded Value en de Begroting tool) is een tabel nodig waarbij de werkelijk gemaakte bedrijfskosten worden toegedeeld aan de daadwerkelijk verkochte polissen.
Doelstelling van het ABC project is dan ook dat in eerste instantie kwantitatief onderbouwde beslissingen omtrent de productportfolio en distributiekeuze kunnen worden genomen.
 Kennisgebied Kostenallocatie modellen

 Onderwerp

Distributiebeleid Tussenpersonen

 Doelstelling De doelstelling is om de implementatie zodanig te laten plaatsvinden dat het nieuwe distributiebeleid per einde van het jaar wordt geëffectueerd. Het nieuwe distributiebeleid speelt in op marktontwikkelingen. Amev gaat haar distributiekanalen opnieuw inrichten. De markt zal naar een aantal distributiesegmenten ingedeeld en bewerkt gaan worden. De distributiekanalen zullen naar specialiteit bewerkt gaan worden.
 Kennisgebied Extern overleg, distributiebeleid. tussenpersonen

 Onderwerp

Productontwikkeling

 Doelstelling In het kader van een reeds ingegaan traject 'van productgericht naar klantgericht' had de verzekeraar een nieuwe product premie structuur ontwikkeld. De implementatie hiervan liet nog te wensen over, alsmede de inbedding in de organisatie. Opdracht was om samen met Actuariaat, Verzekeringstechniek, Management en Productmanagement de nieuwe structuur van de product- en tariefopbouw verder uit te werken en te promoten. Dit traject was gekoppeld aan het inrichten van een nieuw systeem en de integratie van onderdelen van de verzekeringsgroep i.c. de onder verschillende labels gevoerde producten.
 Kennisgebied Product onwikkeling, extern overleg, bedrijfsorganisatie

 Onderwerp

Marketing & Sales

 Doelstelling Opdracht om in enkele weken tijd een commerciële strategie voor het najaar te bedenken en te vertalen naar een commercieel concept. Het doel was het genereren van leads en het afsluiten van nieuwe polissen bij zowel bestaande als nieuwe klanten. De opdracht behelsde tevens de volledige implementatie van het concept in de markt en de eigen organisatie. Binnen zes weken is van scratch een multimediaal campagneconcept gestart, ondersteund door een geheel nieuw beeld, folderlijn en pay off. De campagne is zeer onderscheidend en succesvol en heeft ondermeer geresulteerd in een heldere positionering van de verzekeraar in de markt.
 Kennisgebied Marketing, Markverkenning, Overleg

 Onderwerp

Beleggingen

 Doelstelling Komen tot een betere beleggingsactiviteit met daarin:
1. Inventarisatie van de beleggingsgerelateerde activiteiten
2. Inventarisatie van de betrokken disciplines daarbij
3. Toewijzing verantwoordelijken aan de bellegings gerelateerde activiteit
4. Functionele inbedding "beleggingsspecialist" binnen de organisatie
 Kennisgebied Beleggingstrategie, afdelingstructuur.

 Onderwerp

Product ontwikkeling

 Doelstelling Directmarketing actie
Versimpel de offerte software zodanig dat een schatting uit het offertesysteem komt rollen waarmee een direct mail actie opgezet kan worden via het uitgebreide klantenbestand van de AMEV. Probleemgebieden waren, wie moet je aanschrijven en de schatting van de prijs moet redelijk in de buurt komen van de echt prijs.
 Kennisgebied Database technieken, productkennis, statistiek.

 Onderwerp

Prophet

 Doelstelling Vervangen van de oude verschillende Embedded value modellen voor een generiek model. Het onderzoek bestond uit twee deeltrajecten
- Marktverkenning naar het beste externe Embedded value Pakket.
- Daadwerkelijke vervanging van de oude Embedded value modellen voor het Prophet pakket.
- documentatie van de nieuwe inrichting
 Kennisgebied Marktverkenning, Prophet, documentatietechniek.

 Onderwerp

Rapportage bedrijfsresultaten

 Doelstelling Het kunnen rapporteren van de balans en winst- en verliesrekening van de Amev op basis van de nieuwe waarderingsgrondslagen. Aan het einde van het jaar moet er op basis van deze nieuwe waarderinggrondslagen worden gerapporteerd. Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe consolidatiepakket.
Doelstelling:
- verzorgen van juiste en tijdige rapportages voor directie,
- verbeteren van de inzichtelijkheid in en de continuïteit van de procesgang,
- verbeteren van de kwaliteit van de rapportages en analyses,
- opzetten en inbedden van diverse nieuwe rapportage eisen en wensen,
- het geven van inzicht in de winstgevendheid van afgesloten productie,
- het bepalen en analyseren van de waarde van de verzekeringsportefeuille (embedded value),
- het verstrekken van inzicht in een verantwoorde kostenontwikkeling,
- het leggen van de relatie tussen rendement en risico (ALM studies en Risicorapportages),
- Het bepalen van de solvabiliteit van Amev nu en op termijn,
 Kennisgebied Embedded value, rapportagetechniek, communicatie

 Onderwerp

Asset Liability Management

 Doelstelling De opdracht betrof diverse aspecten van Asset Liability Management. Zo werden ALM berekeningen zowel op basis van simulatietechnieken als ook op basis van marktwaarde gemaakt, en werd het eigen ALM model van Amev onderhouden en verbeterd. Het volledige ALM proces is beschreven en binnen de risicokaders van Amev is gezocht naar een optimale assetmix.
 Kennisgebied ALM.

 Onderwerp

Architectuur ICT

 Doelstelling Diverse automatiseringsvraagstukken, zoals
"Komen tot een digitaal hypotheek offerteproces waarbij 50% van de offerte aanvragen zonder tussenkomst van een Amev medewerker- direct worden geaccepteerd en retour gezonden, binnen een totale doorlooptijd van maximaal 1 uur."

Of bijvoorbeeld:
"Onderzoek en implementeren van actiepunten Interne Controle Acceptatie en mutaties polis administratie door FAS. Verschaffen van managementinformatie m.b.t. interne controle polis administratie, aanbeveling van verdergaande verbeteringen IC. Verbeteren controle foutgevoeligheden polisadministratie"

Of:
"De realisatie van een stabiele en beheersbare ICT infrastructuur gebaseerd op uniforme technologie en een scope van 3 - 5 jaar. Legt een basis om eenvoudiger, sneller en op een beheersbare manier veranderingen op ICT gebied te kunnen adopteren."

O
f bijvoorbeeld:
"Het opstellen van procedures, waarmee het mogelijk wordt om herstelboekingen volledig binnen het Backoffice systeem te administreren.
Het realiseren van een monitorfunctie, die de mogelijkheid biedt om de status van de verwerking te kunnen volgen en het resultaat ervan te kunnen verifiëren.
Verwerking van de reeds gedane gedeeltelijke provisieboekingen in het systeem moeten ook in de backoffice gebeuren, zonder dat er automatisch weer boekingen worden aangemaakt."
 Kennisgebied ketenintegratie, Backoffice functionaliteit

 Onderwerp

Finance

 Doelstelling Inventarisatie en beschrijving van diverse deelprocessen binnen de Planning & Control cyclus. Vervolgens werd een praktisch en beheersbaar Management Informatie Systeem geïmplementeerd.
 Kennisgebied Planning & Control

 Onderwerp

Ketenintegratie

 Doelstelling Het realiseren van ketenintegratie. Nieuwe architectuur ontwikkelen die is gericht op hergebruik, modulaire opzet en flexibiliteit en die een onderscheidend vermogen heeft in de markt.
 Kennisgebied Ketenintegratie

 Onderwerp

Actuarieel organisatieadvies

 Doelstelling Advisering omtrent de inrichting en implementatie van een actuariële ontwikkelafdeling. Organisatie van de actuariële functie binnen het business actuariaat en het centrale actuariaat.
 Kennisgebied organisatiestructuur, functieprofielen