VIVAT bestaat uit vijf verzekeringsmerken en een vermogensbeheerder: Zwitserleven, Zelf, Route Mobiel, Reaal, Proteq Dier & Zorg en Actiam. De naam is nieuw, de dienstverlening niet. Al hoderdvijftig jaar helpen de organisaties die nu binnen Vivat gebundeld zijn, onze klanten hun financiele zelfredzaamheid te vergroten. Ontwikkeling en solodariteit waren belangrijke kernbegrippen bij hun rechtsvoorgangers. En ook vandaag zijn zij nog altijd een sociale en betrouwbare verzekeraar.
Een aantal voorbeelden om een idee te krijgen van de werkzaamheden. (periode 2011 - 2017)
  Subject Enterprise Risk Management
 Objective Het proces rondom het plannen, organiseren, sturen en controleren van de activiteiten van een organisatie, om de de kans op risico's te minimaliseren. Het behelst het risicomanagement op financiele, strategische en operationele gebieden. Onderzoek naar beleid en de processen van het bedrijf met als doel een risisoframework op te stellen.
 Area Risk Management
  Subject

Ondersteuning van de actuariële berekening van de technische voorzieningen (of de Liability Adequacy Test)

 Objective 2e lijns ondersteunende taak voor het opstelklen van de technische voorziening en de verslagleggingsregels omtrend deze technische voorziening zoals:
- de
berekening van de verdisconteerde beste schatting van verliesresreserves en premiereserves
- de berekening per segment van het bedrijfsleven
- de berekening van de risicomarge met behulp van de kapitaalkosten benadering
- potentieel verstrekken van een interneverklaring van de toereikendheid van de reserves
 Area Actuariele functie
  Subject

Ondersteuning bij de berekening van de kapitaalvereisten van Sovency II

 Objective Berekening van de SCR en MCR met de standaardformule en / of met behulp van een intern model (optioneel)
Ondersteuning bij het opstellen van verbetering van het berekeningsmodel o.a. naar aanleiding van aanpassingen in de Solvency II regelgeving.
 Area Actuariele functie
  Subject

Ondersteuning bij het indienen van de QRT’s

 Objective

De resultaten van de berekeningen van de technische voorziening worden gerapporteerd in de zogeheten Quantitative Reporting Templates (QRT's) De berekeningen worden naast andere financiële informatie, weergegeven in de QRT’s. De openbaarmaking wordt vereist op kwartaalbasis

 Area Actuariele functie
  Subject

Ondersteuning Kapitaalbeleid ORSA en Risk appetite

 Objective

Beschrijven van het Bestuurs Systeem met daarin de Solvency II vereiste functies
Beschrijven van de algehele Strategie voor Risicobeheer, Kapitaal Beleid en ORSA aanpak.
Uitvoeren van ramingen van basisscenario van P&L, Balans en Solvabiliteitsverhouding, evenals het toepassen van stress-scenario’s op deze ramingen.
De ORSA bevat zowel een kwalitatief als kwantitief onderdeel

 Area Actuariele functie
  Subject

Rapportage Economic Capital, MCEV en VNB

 Objective Advies- en review rol bij de berekening en rapportage van de Economic Capital, MCEV en VNB
 Area Actuariele functie
  Subject Analyseren prudentiele wet- en regelgeving Solvency II
 Objective Het analyseren van wijzigende prudentiele wet en regelgeving voor de verzekerings- en groepsactiviteiten van Vivat en draag zorg voor het opstellen van beleidsadviezen hierover voor het senior management. Specifiek betreft dit onderdeel o.a. de eerste lezing van consultatiepapers en verdeling naar het o.a. Vivat Solvency II project.
De regelgeving is inzichtelijk gemaakt via Vivat websites en wijzigingen worden gecommuniceerd via de Solvency II nieuwsbrieven
Daarnaast een ondersteuning van de compliance functie als Subject Matter Expert
 Area Wet- en regelgeving
  Subject Risico Beleidsgebouw
 Objective Ontwikkelen van een geheel nieuw risico beleidsgebouw met daarin al het beleid betreffende
- Het governance beleid
- De charters voor de vier Solvency II sleutelfuncties
- het beleid voor het modelmanagement
- de intragroep transacties
- de disclosure beleid
- de balanswaardering voor de activa en de passiva
- de risicoclassificatie zoals het marktrisico, tegenpartijrisico, het verzekeringstechnische risico etc
- rentehedgebeleid
- beleggingsbeleid
- herverzekeringen
- kapitaalbeleid
- ORSA
- stresstesten
- capital Contingency plan
- compliancy beleid
- integriteitsbeleid
 Area Solvency II - Riskmanagement
 


 Subject Educatieprogramma Solvency II
 Objective Ontwikkeling en uitvoeren van een educatieprogramma Solvency II voor alle Vivat medewerkers. Daarnaast worden groepsbrede kennissessies en infosessies georganiseerd om het belang van dezez nieuwe regelgeving naar voren te brengen.
.
 Area Actuariele functie
  Subject

Documentatie en Communicatie van de actuariele functie processen

 Objective Ontwikkelen van een documentatie voor:
- Actuariele berekeningen
- Rapportage processen
- Herverzekeringscontracten
- Regelgeving
Alle onderdelen van het werk worden gedocumenteerd. Daarnaast mededelen van de resultaten aan het management en aan de raad van toezicht en gesprekken met externe stakeholders zoals de lokale toezichthouder of de accountant.
 Area Solvency II - Riskmanagement
 


 Subject Vertegenwoordiging van Vivat naar het Verbond van Verzekeraars, DNB en Ministerie van Financien
 Objective Vervul de filterfunctie voor opdrachten die Vivat bereiken van wetgevers en toezichthouders. Dit zijn o.a. de interne modellen bijeenkomsten van DNB, diverse commissies van het Verbond van verzekeraars en lobby issues met het ministerie van Financien.
 Area Extern netwerken
  Subject

Ondersteuning van het In Controle Framework (ICF)

 Objective In dit 'In Controle Framework' is opgenomen hoe het bedrijf de risico processen beheersen.
 Area Actuariele functie
  Subject Ondersteuning van de compliance functie
 Objective Het doen van de compliancy check ten aanzien van prudentieel risicobeleid, zoals o.a. Solvency II. Het betreft hier niet alleen het schrijven van beleid maar ook de check bestaan en werking in de 1e lijns bedrijfsuitvoering.
 Area Compliancy
  Subject Analyseren prudentiele wet- en regelgeving IFRS17
 Objective Het doen van de compliancy check ten aanzien van prudentieel risicobeleid in verband met IFRS 17. Het betreft hier niet alleen het schrijven van beleid maar ook de check bestaan en werking in de 1e lijns bedrijfsuitvoering.
 Area Wet- en regelgeving
  Subject

Optimalisatie herverzekering

 Objective

Adviseren over herverzekeringsstructuren
Het berekenen van de financiële gevolgen van de herverzekeringsstructuren
Het aantonen van de risicoverzachtende impact van een aantal herverzekeringsprogramma’s.

 Area Actuariele functie