De informatie
De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Eric Stallinga, verleent u hierbij toegang tot stallinga.com ("de Website") en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. Eric Stallinga behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Eric Stallinga spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Eric Stallinga. De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Eric Stallinga doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Eric Stallinga nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Betrouwbaarheid van informatie
Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De teksten op en de inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – algemeen, medisch en/of lichamelijk advies) van welke aard dan ook. Eric Stallinga is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

Betrouwbaarheid van het advies
Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen bij een Eric Stallinga, voordat u beslist of handelt. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Eric Stallinga niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Eric Stallinga aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Eric Stallinga geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen - maar niet beperkt tot - garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Auteursrechten
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Eric Stallinga. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Eric Stallinga. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eric Stallinga, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Andere rechtmatige eigenaar
De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Eric Stallinga. Zonder schriftelijke toestemming van Eric Stallinga is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen. Mocht een ander claimen de rechtmatige eigenaar te zijn van bepaalde informatie, stuurt u dan een email naar eric@stallinga.com, waarna deze informatie onmiddellijk wordt verwijderd van de website. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Eric Stallinga beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Eric Stallinga aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.