Deze website wordt aangeboden door Eric Stallinga, uitsluitend voor informatieve doeleinden. Door het bezoeken van de website geeft u aan deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Beperkingen op het gebruik
U mag deze webwebsite slechts gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U mag deze website voor geen enkel ander doel gebruiken, daaronder begrepen enig commercieel gebruik. Het is u bijvoorbeeld niet toegestaan de website te co-branden of framen zonder de uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Eric Stallinga.

Eigendom en Auteursrechtelijk Beschermde Informatie
Het materiaal en de inhoud beschikbaar op deze website, en op enig andere World Wide Web-website in eigendom, gebruik, licentie of beheer van Eric Stallinga (de "Inhoud" ) is eigendom van Eric Stallinga en behoudt zich alle rechten, rechtstitels en belangen voor met betrekking tot de Inhoud. Deze website, met inbegrip van alle Inhoud, is auteursrechtelijk beschermd door bepalingen uit toepasselijke internationale auteursrechtelijke wetten en verdragen.

U stemt er mee in alle toepasselijke auteursrechtelijke wetten na te leven bij het gebruik van deze website, en u stemt ermee in dat de website en de Inhoud niet mag worden gekopieerd, verspreid, herdrukt, ge-upload, verzonden op enige andere manier verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Eric Stallinga, behoudens het printen van een kopie van de Inhoud uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik. Hierbij is het niet toegestaan auteursrechtelijke aanduidingen, handelsmerken of andere tekens die het eigendomsrecht aangegeven op enig deel van de Inhoud te verwijderen of aan te passen. Er worden geen intellectuele eigendomsrechten aan u overgedragen door middel van het bezoeken van deze website, of anderszins.

Websites van derde partijen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn of anderszins verbonden zijn aan Eric Stallinga. Hyperlinks naar dergelijke websites worden aangeboden als een dienst aan u, en de websites worden niet gesponsord door en zijn niet gelieerd aan deze website of Eric Stallinga. Eric Stallinga heeft de websites niet beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Hyperlinks worden bezocht op uw eigen risico en Eric Stallinga doet geen uitspraken of toezeggingen en geeft geen garanties ter zake de inhoud, volledigheid of juistheid van de hyperlinks of websites van derde partijen die via een hyperlink vanaf deze website toegankelijk zijn.

Regels voor externe links naar de website
Eric Stallinga verwelkomt links naar deze website. U mag een hypertext link maken, met dien verstande dat de link geen melding maakt van of vermoeden geeft van enige sponsoring of goedkeuring van uw producten of uw website door Eric Stallinga. Het is u niet toegestaan enig deel van de Inhoud of andere gegevens van de Eric Stallinga website te framen of op andere wijze te verwerken in een andere website. Eric Stallinga kan deze toestemming op enig moment en zonder opgaven van redenen intrekken. Als u naar deze website linkt, dient u zich ervan bewust te zijn dat interne pagina's regelmatig veranderen zonder berichtgeving, met als gevolg dat uw link kan worden veranderd van positie of verwijderd.

Inbreng
Hierbij verleent u Eric Stallinga een royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd, en niet-exclusief recht en licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen, creëren van afgeleide werken, distribueren, uitvoeren, en het vertonen van alle inhoud, opmerkingen, suggesties, ideeën, grafieken of andere informatie gecommuniceerd aan Eric Stallinga door middel van deze website (gezamenlijk de "Inbreng"), en het incorporeren van enige Inbreng in andere werken in enig vorm, medium of technologie nu bekend of nog te ontwikkelen. Eric Stallinga is niet gehouden enige Inbreng vertrouwelijk te behandelen, en mag de Inbreng gebruiken in de uitoefening van haar onderneming (daaronder begrepen, zonder enig beperking, voor producten of advertenties) zonder gehouden te zijn tot betaling van royalty's of tot het leveren van enig ander soort tegenprestatie, en zonder aansprakelijkheid te aanvaarden voor enige gelijkenis die zich voor kan doen in toekomstige werkzaamheden of activiteiten van Eric Stallinga. Eric Stallinga zal alle persoonlijke gegevens die u via deze website aan haar ter beschikking stelt behandelen in overeenstemming met haar Privacybeleid.

Disclaimer
Eric Stallinga biedt geen enkele verzekering of garantie dat de bestanden die van beschikbaar zijn om van het Internet te downloaden vrij zijn van virussen, wormen, "Trojan horses" of andere codes die aantastende of destructieve eigenschappen in zich kunnen dragen. U bent zelf verantwoordelijk voor het implementeren van correcte maatregelen en controles, die naar uw eigen maatstaven afdoende zijn voor de correcte data invoer en uitvoer, en voor het creëren van een mogelijkheid om buiten deze website om enige verloren data te reconstrueren. Eric Stallinga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of risico voor uw gebruik van deze website.

De Inhoud dient niet gebruikt te worden ter vervanging van enig schriftelijk rapport, of enige verklaring of berichtgeving door Eric Stallinga. De informatie op deze website vormt geen enkel advies op het gebied van boekhoudkunde, consultancy, het doen van investeringen, juridische of fiscale wetgeving en regelgeving of enig ander soort professioneel advies, en dient uitsluitend gebruikt te worden in samenwerking met Eric Stallinga die volledige kennis heeft van de situatie van de gebruiker. Professionals en andere personen dienen de Inhoud te gebruiken op dezelfde wijze als enig ander educatief medium en zij dienen niet te vertrouwen op de Inhoud met uitsluiting van hun eigen professionele beoordeling. Eric Stallinga garandeert niet de juistheid of volledigheid van de Inhoud of de betrouwbaarheid van enig advies, opinie, verklaring of andere informatie weergegeven of verspreid via de website.

Het gebruik van deze website is geheel op eigen risico. De Inhoud is geleverd “as is” en zonder enige garanties, hetzij uitdrukkelijk of hetzij geimpliceerd. Eric Stallinga geeft geen enkele garanties, daaronder begrepen enig impliciete garantie van verkoopbaarheid, het gebruik voor een specifiek doel of functie en het niet vormen van enig schending of inbreuk op rechten van derden. Eric Stallinga garandeert niet dat de functies of Inhoud vervat in deze website ononderbroken of zonder fouten zullen zijn, dat gebreken worden hersteld of dat deze website of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke bestanddelen. Eric Stallinga garandeert niet en doet geen toezeggingen met betrekking tot het gebruik of het resultaat van het gebruik, of de Inhoud voor wat betreft de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. De Inhoud kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten, Eric Stallinga is gerechtigd om van tijd tot tijd veranderingen door te voeren of verbeteringen aan te brengen. Eric Stallinga geeft geen garanties dat uw gebruik van de Inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van anderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de Inhoud.

Alle informatie op deze website, zij het historisch van aard of gericht op de toekomst, geldt pas vanaf de datum waarop de informatie is geplaatst op de website, en Eric Stallinga is niet verplicht tot het vernieuwen van dergelijke informatie nadat deze is geplaatst of om deze informatie te verwijderen van de website indien deze niet, of niet langer, juist of compleet is.

Beperking van de aansprakelijkheid
Eric Stallinga, is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot de derving van winst of omzet en immateriële schade, zelfs niet in het geval dat Eric Stallinga kennis had van (het ontstaan van) de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen enkel geval zal de gezamenlijke aansprakelijkheid van Eric Stallinga jegens een partij (los van de grondslag van de vordering, zij het uit overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins) het bedrag van EUR 100,- overstijgen, dan wel het bedrag dat u heeft betaald aan Eric Stallinga voor de betreffende Inhoud waaruit de aansprakelijkheid is ontstaan.

Vrijwaring
U vrijwaart en houdt Eric Stallinga schadeloos voor een schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u, daaronder begrepen het gebruik van de Inhoud op andere wijze dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in dat Eric Stallinga niet aansprakelijk zijn in verband met een dergelijke schending of ongeautoriseerd gebruik, en u stemt ermee in dat Eric Stallinga Partijen schadeloos te stellen voor al het geleden verlies, schade, veroordelingen, vonnissen, kosten, uitgaven en kosten van rechtsbijstand ten gevolge van een dergelijke schending of ongeautoriseerd gebruik. U zult tevens Eric Stallinga vrijwaren en schadeloosstellen voor en tegen alle vorderingen van derde partijen ten gevolge van uw gebruik van de informatie beschikbaar op deze website.

Handelsmerken
Handelsmerken, dienstmerken en beeldmerken die voorkomen op deze website zijn eigendom van Eric Stallinga of de partij die de handelsmerken, dienstmerken en logo's aan Eric Stallinga heeft verschaft. Eric Stallinga en enige partij die de handelsmerken, dienstmerken en logo's aan Eric Stallinga heeft verschaft behoudt alle rechten met betrekking tot enig van de respectievelijke handelsmerken, dienstmerken en logo's voorkomend op deze website.

Beveiliging
Enig wachtwoord ter gebruik van deze website is uitsluitend voor individueel gebruik. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord (indien van toepassing). Eric Stallinga is gerechtigd uw wachtwoord te controleren en, naar haar discretie, u te verzoeken deze te veranderen. Als u een wachtwoord gebruikt dat Eric Stallinga aanmerkt als onveilig, is Eric Stallinga gerechtigd u te verzoeken het wachtwoord te veranderen en/of uw account te beëindigen.

Het is u verboden gebruik te maken van enige dienst of voorziening geleverd in verband met deze website met het doel de beveiliging te compromitteren of de systeembronnen en/of accounts te saboteren. Het gebruik of verspreiden van middelen ontworpen om het compromitteren van de beveiliging mogelijk te maken(bijvoorbeeld wachtwoordachterhalende programma’s, 'cracking tools' of netwerkonderzoekende middelen) is ten strengste verboden. Indien u betrokken raakt bij enige schending van de beveiliging, behoudt Eric Stallinga zich het recht voor uw gegevens te verstrekken aan systeembeheerders van andere websites om hen te assisteren bij het oplossen van beveiligingsincidenten. Eric Stallinga behoudt zich het recht voor onderzoek te doen naar mogelijke schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Eric Stallinga behoudt zich het recht voor volledig mee te werken met enig rechtshandhavende autoriteit of uitvoering te geven aan enige rechtelijke uitspraak waarin Eric Stallinga wordt verzocht of veroordeeld tot het prijsgeven van de identiteit van enig persoon die enig e-mailbericht heeft verzonden, materialen heeft gepubliceerd of anderszins gebruik maakt van materialen die worden vermoed een inbreuk te maken op de Gebruiksvoorwaarden. Door het aanvaarden van deze overeenkomst ziet u af van, en vrijwaart u Eric Stallinga voor enige vordering als gevolg van enige actie ondernomen door Eric Stallinga gedurende of ten gevolge van haar onderzoek en/of van enige maatregel genomen tijdens of als gevolg van onderzoeken door Eric Stallinga en/of rechtshandhavende autoriteiten.

Internationale gebruikers en rechtskeuze
Deze website wordt beheerd, geëxploiteerd en geadministreerd door Eric Stallinga vanuit haar kantoor in Nederland (Amsterdam). Eric Stallinga zegt niet toe dat de inhoud van deze website geschikt of toegankelijk is voor gebruik op andere locaties buiten Nederland en toegang tot de website is verboden vanuit gebieden waar de Inhoud in strijd met de wet is. Indien u deze website bezoekt vanuit een locatie buiten Nederland, bent u verantwoordelijk voor naleving van alle lokale wetgeving. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd naar de wetten van Nederland. U stemt uitdrukkelijk in met de rechtsmacht van de Nederland in verband met enig geschil tussen u en Eric Stallinga voortvloeiend uit of verband houdend met deze Gebruiksvoorwaarden. Partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden stemmen ermee in dat de rechtbank van Nederland exclusief bevoegd zijn om kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit of verband houdend met deze Gebruiksvoorwaarden.

Toegang toe deze website
Bij het bezoeken van deze website of sommige van de bronnen die deze aanbiedt, wordt u mogelijk gevraagd bepaalde gegevens of andere informatie te verschaffen ter registratie. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van deze website dat alle informatie die u verschaft op deze website juist, actueel en volledig is. Indien Eric Stallinga vermoedt dat de informatie die u verschaft niet juist, actueel of volledig is, heeft Eric Stallinga het recht u de toegang tot deze website of enige bron te ontzeggen, en om uw bezoek op enig moment te beëindigen of op non-actief te zetten.

Centraal aanspreekpunt voor kennisgeving van inbreukmakende vorderingen
Eric Stallinga eerbiedigt het intellectueel eigendom van anderen, en zij vraagt haar gebruikers hetzelfde te doen. Indien u vermoedt dat uw intellectueel eigendom is gekopieerd op een wijze die een schending van het auteursrecht oplevert, of dat uw intellectuele eigendomsrechten op enige andere wijze zijn geschonden, verzoeken wij u Eric Stallinga’s centrale aanspreekpunt voor kennisgeving zoals hieronder weergegeven de volgende informatie schriftelijk te verschaffen:

  1. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk of ander intellectueel eigendom waarvan u stelt dat deze is geschonden;
  2. Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u stelt dat het is geschonden, zich bevindt op de website, zodanig gedetailleerd dat wij het kunnen vinden op de website;
  3. Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  4. Een verklaring van u dat u ter goede trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet toegestaan is door de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht, haar vertegenwoordiger, of de wet;
  5. Een verklaring dat de informatie in uw berichtgeving juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of het intellectueel eigendomsrecht of dat u geautoriseerd bent te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht. Indien u een onjuiste verklaring afgeeft kunt u strafrechtelijk vervolgd worden voor valsheid in geschrift ex artikel 225 Wetboek van Strafrecht;
  6. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon geautoriseerd om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht.

Eric Stallinga's centrale aanspreekpunt voor kennisgeving van vorderingen ten aanzien van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten kan als volgt worden bereikt:

Naam: Eric Stallinga
E-mailadres: eric@stallinga.com
Telefoonnummer: +31 (0)16962390

Omwille van veiligheidsredenen kunnen bijlagen bij e-mails niet worden geaccepteerd. Dientengevolge zal elke kennisgeving van een inbreuk die elektronisch wordt ingediend voorzien van een bijlage niet worden ontvangen of verwerkt.

Veranderingen
Eric Stallinga behoudt zich het recht voor, naar haar eigen discretie, om veranderingen, aanpassingen aanvullingen of verwijderingen van enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk en op elk moment te maken. Veranderingen treden in wanneer berichtgeving van deze verandering is gepubliceerd. Uw voortgezette gebruik van deze website na enig verandering van deze GebruIndexTermIdslive.4.shadowIVE~~~3SHA qTTqTTable:Index:Positionlive.:4.shadowIVE~393SHA qTTqTIndexArrayslive.4.shadowIVE~397SHA qTTqTirectoryIndexCompactDlive.4.shadowIVE~400SHA qTTqTybIndexbDirectorlive.b4.shadowIVE~404SHA qTTqTshadoNworyStNoreFile.live.N4.directIVE4D~1SHA qTTqT@IndexrGroupslive.r4.shadowIVE~412SHA qTTqT1rectopryndexCpompactDitmp.mperge.0.iMPM~415IND gsTTtTndexArraystmp.merge.0.iMPM~419IND gsTTtTGndexU?pdatestmp.m?erge.0.iMPM~422IND gsTTsTFileirectoryStoretmp.merge.0.dMPMER~1DIR gsTTtTWFile.eshadowirecteoryStoretmp.meerge.0.dMPMER~2SHA tTTtT@upsEhadowEIndexGrotmp.mEerge.0.sMPMER~3SHA tTTtT4.comQpactPaylpt..mQds.236.1tmp.lQive.2.cmMPLIV~2IDX &sTTsT2.comQpactPaylpt..mQds.236.1tmp.lQive.3.cmMPLIV~2IDX ^rTTrT